Forskning og resultater

PreCare er et innovations- og forskningsprojekt. Det betyder, at vi holder godt øje med hvilke resultater, vi skaber undervejs. Herunder hvordan PreCareKlinikkens tilbud påvirker forskellige målgrupper og hvordan vi sikrer en samarbejdsmodel, der holder - også efter projektets afslutning. Vi arbejder med aktionsforskning som tilgang, hvilket betyder, at vi hele tiden tilpasser vores tilgang til de resultater og de udfordringer, vi ser. 

Forskningsartikel med lup
Flueben der illustrerer målsætninger

Vores målsætninger

Med udgangspunkt i et strategisk samarbejde mellem sektorerne, har PreCare-projektet som ambition at udvikle og teste en model for sektorneutralt samarbejde, der kan bidrage til en nytænkning af sundhedsvæsenet.

Den primære konkrete målsætning i PreCare-projektet er at reducere antallet af akutindlæggelser for projektets målgrupper. PreCareKlinikken har til formål at forebygge forværringer i borgernes sygdom, så vi kan undgå unødvendige indlæggelser. Vores udgangspunkt er, at borgerne har det bedst i et eget hjem, og når de – med hjælp fra sundhedsvæsenet - selv kan mestre deres sygdom. 

Samtidigt har vi en hypotese om, at denne omstilling, kan være med til at reducere det samlede ressourceforbrug på tværs af sektorerne. Vi følger derfor løbende med i udviklingen i antal indlæggelser og omkostningerne i de forskellige sektorer for vores målgrupper. De frigjorte ressourcer skal bruges til at muliggøre en videreføring af modellen efter projektets udløb, samt geninvesteres i forebyggende tiltag for flere målgrupper.

Endelig, og ikke mindst, har vi en målsætning om at borgerne skal opleve større tryghed, frihed og trivsel i dagligdagen. For at forstå hvorvidt dette sker gennemfører vi interview-undersøgelser blandt de inkluderede borgere, og vi måler løbende på deres trivsel vha. WHOs trivselsindex.

Vores resultater

PreCareKlinikken åbnede for de første borgere i efteråret 2018 - i første omgang med en afgrænset indsats til borgere med svær KOL. Resultaterne efter hhv. et og to år viser, at det med PreCareKlinikken indsats er muligt at bremse forværringer i tide og undgå indlæggelser, samt skabe mere tryghed hos borgerne. 

Der er forskel på de tilknyttede borgeres historik og profil, herunder hvor fremskreden deres lungesygdom er ved inklusion. Analyser af de inkluderede borgere viser, at mange har gennemgået en stødt men stejl stigning i aktivitet i sundhedsvæsenet de seneste tre år, herunder en del akutte indlæggelser. Efter tilknytning til PreCareKlinikken er det for manges vedkommende lykkedes at knække denne kurve. De akutte indlæggelser er blevet erstattet af kontakter til PreCareKlinikken, som har kunnet bremse forværringerne i opløbet.

Opgørelser viser tilmed at PreCareKlinikken indsats er økonomisk rentabel, idet kostbare hospitalsbesøg undgås. Endelig viser både en spørgeskemaundersøgelse og interviews blandt de inkluderede borgere, at de er meget tilfredse med servicen og den tryghed og frihed, som PreCareKlinikken hjælper dem med at opnå i hverdagen med svær kronisk sygdom.

Læs mere om PreCareKlinikken indsats og resultater i rapporterne nedenfor.

Læs hvordan nogle af de inkluderede borgere oplever PreCareKlinikken service her.

Kontakt os hvis du vil vide mere om forskning og resultater omkring PreCareKlinikken.

Illustration af graf over resultater

Vores forskningsartikler og rapporter

PreCareKlinikken – resultater efter 3 år

SAFEHOUSE – Erfaringer fra digital understøttelse af COVID-19 risiko-grupper

PreCareKlinikken – resultater år 2

PreCareKlinikkens resultater efter 1 år

Accelererede og tværgående sundhedspartnerskaber

Sociale investeringsprogrammer i sundhedsvæsenet – muligheder og handlerum for danske sundhedsaktører

A Case Study of Technology Use and Information Flow at a Danish E-clinic

The Ehealth Care Model

Pay for Success

PreCareKlinikken – resultater efter 3 år

SAFEHOUSE – Erfaringer fra digital understøttelse af COVID-19 risiko-grupper

PreCareKlinikken – resultater år 2

PreCareKlinikkens resultater efter 1 år

Accelererede og tværgående sundhedspartnerskaber

Sociale investeringsprogrammer i sundhedsvæsenet – muligheder og handlerum for danske sundhedsaktører

A Case Study of Technology Use and Information Flow at a Danish E-clinic

The Ehealth Care Model

Pay for Success